• Verwerkingen in het kader van activiteiten die buiten de werkingssfeer van het Unierecht vallen - Deze uitzondering heeft betrekking op het beleid van de lidstaten op het gebied van de nationale veiligheid. In Nederland wordt de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de nationale veiligheid bijvoorbeeld geregeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
  • Verwerkingen door lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid - Het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid wordt door de lidstaten binnen de Europese Raad en de Raad van ministers (de ‘Raad’) vastgesteld. Wanneer er in het kader van dit beleid persoonsgegevens worden verwerkt, is de Verordening daarop niet van toepassing. In plaats daarvan worden regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer vastgesteld door de Raad.
  • Verwerkingen door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit - De Verordening is niet van toepassing op verwerkingen in het kader van zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteiten. Er is sprake van zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteiten wanneer u persoonsgegevens alleen voor uw privédoelen gebruikt en dit gebruik niet samenhangt met zakelijke activiteiten.
    Voorbeelden van persoonlijke of huishoudelijke doelen zijn het bijhouden van persoonlijke adresbestanden, het mailen met vrienden en familie en het gebruik maken van sociale netwerken zolang dat geen enkel verband houdt met zakelijke activiteiten. De Verordening geldt wél voor verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die de middelen verschaffen voor de verwerking van persoonsgegevens voor persoonlijke of huishoudelijke activiteiten. Met andere woorden, wanneer u Facebook of Twitter voor persoonlijke doeleinden gebruikt, dan is de Verordening niet op u van toepassing, maar wel op Facebook en Twitter.
  • Verwerkingen door politie en justitie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten - De Verordening is niet van toepassing op verwerkingen door politie en justitie voor zover het gaat over de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Op deze activiteiten is de Europese richtlijn gegevens- bescherming, opsporing en vervolging van toepassing (richtlijn 2016/680/EG). In Nederland wordt deze Richtlijn geïmplementeerd in de Wet politiegegevens en de Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens.
free css templates